Privacyverklaring

Schraven Hoveniers B.V., gevestigd aan Oosterweg 279, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Schraven Hoveniers B.V.
Oosterweg 279
6603 AA Wijchen
024 – 64 148 25

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Schraven Hoveniers B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken via onze website:
– Voor- en achternaam (na het indienen van ons contactformulier)
– E-mailadres (na het indienen van ons contactformulier)
– Telefoonnummer (na het indienen van ons contactformulier)
– Internetbrowser en apparaat type (door middel van analytische cookies)
– IP-adres (na het indienen van ons contactformulier)
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (na het accepteren van marketing cookies)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@schravenhoveniers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Schraven Hoveniers B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u hier toestemming hebt gegeven door:
– Uw gegevens achter te laten in ons contactformulier
– Uw gegevens hebt doorgegeven tijdens een contactmoment (per e-mail/telefoon)

Schraven Hoveniers B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen e-mailen of bellen indien u een contactformulier hebt ingevuld
– Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, denk aan bellen of mailen.
– Voor het op orde houden van onze administratie (voor wettelijke verplichtingen).

Schraven Hoveniers B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Schraven Hoveniers B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schraven Hoveniers B.V.) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Schraven Hoveniers B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit doen wij voor een goede administratie van onze werkzaamheden en communicatie. Voor wettelijke verplichtingen hanteren we wettelijke termijnen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Schraven Hoveniers B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Schraven Hoveniers B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Error: The domain WWW.SCHRAVENHOVENIERS.NL is not authorized to show the cookie declaration. Please add it in the cookie manager to authorize the domain.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schraven Hoveniers B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@schravenhoveniers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek. Schraven Hoveniers B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Een verzoek tot inzage of anonimiseren van gegevens die in de database van de website zijn opgeslagen, kunt u indienen op deze pagina.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Schraven Hoveniers B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@schravenhoveniers.nl. Mochten wij een datalek vinden, dan zullen wij de betrokkenen zo spoedig mogelijk hierover inlichten.